Gebiedsagenda ontwikkeling door samenwerking

REGIO april 2021

Gebiedsagenda ontwikkeling door samenwerking

Door een gezamenlijke Gebiedsagenda willen de gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde samen met de provincies Gelderland en Flevoland werken aan thema’s die voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers belangrijk zijn. In een online groepsgesprek met ondernemers werden begin maart ambities, opgaven en zorgen van het gebied geïnventariseerd.

REGIO – Deelnemers aan deze consultatieavond, de laatste in een reeks van zes avonden, waren Ko van Schaik (LTO Gelderse Vallei), Wilma van Dijk (Lelystad Airport), Arjen Droog (Regio Foodvalley), Risco Balkenende (Inclusief Groep), Pieter de Boer (Horizon Invest in Flevoland), Rob Oostermeijer (VNO-NCW) en Aart Kous (Jecor Professioneel)

Onder andere wethouders Bert van Bijsteren (Harderwijk) en Egge-Jan de Jonge (Zeewolde) verzamelden als toehoorders de input.

 

De Gebiedsagenda gaat een impuls geven aan een aantal thema’s die voor inwoners, organisaties en bedrijven belangrijk zijn en waar de drie gemeenten gezamenlijk in willen optrekken.

Inmiddels is er een Feitenboek opgesteld met informatie over de drie gemeenten. Hieruit blijkt diversiteit: Ermelo wordt gekarakteriseerd als kleinschalig, dynamisch dorp met veel bedrijvigheid en grote betrokkenheid, Harderwijk is een middelgrote stad met regionale voorzieningen en een ontsluiting voor het gebied. Zeewolde biedt als jongste gemeente ruimte en is ondernemend en innovatief op o.a. gebied van duurzaamheid door windmolens.

,,De verbinding zien we op onderwijs en sociaal domein, natuur, water en recreatie. Het is een kerngebied voor middelbaar onderwijs en ook met recreatievoorzieningen zijn de drie gemeenten verweven. Vergelijkbare ambities zijn duurzaamheid, recreatie en toerisme. Gezamenlijke opgaven zijn de economie (vestigingsklimaat), bereikbaarheid (niet alleen wegen en openbaar vervoer, maar ook de fiets) en genoeg woningen. In het gebied zijn relatief veel banen, veel MKB-bedrijven en zzp’ers. Harderwijk, Ermelo en Zeewolde vallen in dezelfde gedeelde arbeidsmarkt voor lager, middelbaar en hoger opgeleiden.” Zo vatten Judith van Niekerk en Mirthe de Kok van Bureau Berenschot het Feitenboek samen. De adviseurs van Berenschot ondersteunen het proces om te komen tot een Gebiedsagenda en daagden de deelnemers van het kringgesprek uit om na te denken over ambities, opgaven en uitdagingen, die meegenomen kunnen worden in de Gebiedsagenda.

 

Betere verbinding

Aart Kous, eigenaar van het Puttens/Nijkerks bedrijf Jecor Professioneel, vindt dat de drie gemeenten elkaar goed kunnen aanvullen. Waar het ‘vasteland’ weinig uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven heeft, mede door het gegeven van het Natura 2000 gebied, biedt Flevoland die ruimte wel. Maar de reisafstanden zijn best groot, opperde hij. Er moet een betere verbinding komen naar plekken waar wel ruimte is.

Risco Balkenende, directeur Inclusief Groep, vindt dat innovatie nodig is om de banen voor middelbaar opgeleide mensen te behouden. MKB-bedrijven hebben daarbij wel ondersteuning van de overheid nodig.

Wilma van Dijk, directeur Lelystad Airport, vindt naast infrastructuur werkgelegenheid en scholing belangrijke aandachtspunten.

Een gedeelde zorg en grote opgave is het stikstofprobleem. Bedrijven die willen groeien moeten wel in de regio kunnen blijven, opperde Pieter de Boer van Horizon Invest in Flevoland.

Omdat er grote verschillen tussen de drie gemeentes zijn, stelt De Boer voor te kijken naar waar iedere gemeente goed in is. Ermelo heeft de ruimte voor bedrijven niet die Zeewolde wel heeft, maar ROC Landstede in Harderwijk is voor Zeewolde weer van belang. ‘Je moet elkaar de bal toespelen.’ Elkaar leiderschap gunnen, noemde Balkenende ook als aandachtspunt voor overheden om zo kennis en creativiteit van een regio optimaal te benutten.

Online konden de deelnemers ook een enquête invullen met de Mentimeter. Om de kwaliteit van de regio hoog te houden scoren mobiliteit, infrastructuur en ruimte hoog bij ondernemers. Het gebied onderscheidt zich door MKB- en familiebedrijven, een goed arbeidsethos en mooie woonmilieus. Aan stimulansen vanuit de gemeenten verwachten de deelnemers subsidie, kennisimpuls en deskundige ambtenaren. Minder regels en meer samenwerking.

 

Wethouder Bert van Bijsteren had ‘op het puntje van zijn stoel gezeten’ tijdens een ‘open discussieavond’. ,,Ik houd van samenwerking en dat kwam keer op keer terug. Je kunt wel kijken naar andere regio’s, maar moet ook koesteren wat je zelf als regio in huis hebt. De suggestie om elkaar leiderschap te gunnen vind ik mooi. De input nemen we mee als bouwstenen voor een mooie Gebiedsagenda.’’

Uit de feiten en cijfers en de zes consultatierondes met bedrijven en maatschappelijke organisaties komt een Nota van Bevindingen, waar de drie colleges en gemeenteraden mee aan de slag gaan.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen