Meer snelheid in ondersteuning ondernemers in coronacrisis nodig

REGIO april 2020

Meer snelheid in ondersteuning ondernemers in coronacrisis nodig
De gemeenten in de Regio Food Valley en op de Noord-Veluwe hebben snel en
positief gereageerd op de oproep die VNO-NCW VeluweVallei en MKB-Nederland
Midden richting gemeenten hebben gedaan. In een brief pleitten de
ondernemersorganisaties voor een lokaal noodpakket voor ondernemers, bovenop
het steunpakket van het kabinet. De suggesties die in de brief zijn gedaan zijn door
de meeste gemeenten opgepakt. De noodloketten voor ondernemers zijn ingericht,
de inning van onroerendezaakbelasting, precario, toeristenbelasting is opgeschort.
Ook de betalingstermijnen van de facturen van de ondernemers wordt in veel
gemeenten versneld naar 14 dagen. De voorzitters van beide organisaties zijn blij
met de reacties van de gemeenten.
De ondernemersorganisaties vinden dat in de aanpak van de coronacrisis de
gezondheid van mensen eerste prioriteit is. Dit neemt niet weg dat er ook aandacht
nodig is voor de gevolgen voor de bedrijven. Uit de meer dan 50 contacten die op dit
moment met bedrijven uit de regio zijn geweest blijkt dat de impact heel groot is.
Niet alleen in de bedrijven die op slot zijn, ook in de industrie zijn de gevolgen
merkbaar. Martin Ruiter, voorzitter VNO-NCW VeluweVallei: “In de keten van
bedrijven zien we stagnatie. Bedrijven die leveren aan de auto-industrie merken
direct vraaguitval en aan de andere kant hebben ze te maken met problemen in de
toelevering”. Ook in de dorpen en binnensteden is het stil. “De horeca is dicht en
daarmee valt een deel van het bezoek aan een centrum weg. De detailhandel krijgt
bijna geen klanten meer in de winkel. Dit gaat invloed hebben op winkelstructuren
na de crisis”, zo meent Bas van Snippenburg, voorzitter MKB-Nederland Midden.
Zorgen om snelheid uitvoering
De voorzitters dringen aan op snelheid in de uitvoering van alle hulpmaatregelen.
Van Snippenbrug: “De goede wil is er wel, maar over de snelheid van de uitvoering
maken we ons nog wel zorgen. Bedrijven met een liquiditeitsprobleem moeten snel
worden geholpen. Het is dan geen kwestie van weken maar van dagen. Het
landelijke pakket aan maatregelen biedt een goede basis om ondernemers te helpen.
In de regio gaat het erom dat we alles op alles zetten om de uitvoering van hulp
goed te organiseren.“ Helaas zijn de gemeenten niet in staat geweest om te komen
tot afstemming van termijnen. Diverse gemeenten hanteren voor de uitstel van OZB
een andere termijn. Wat de ondernemersorganisaties betreft had eenduidigheid hier
op zijn plaats geweest.
Inkoop en aanbestedingen naar voren halen
Ander aandachtspunt is nog het kijken naar de mogelijkheden om inkoop en
aanbestedingen naar voren te halen. “Hierdoor blijven bedrijven in de markt en
kunnen medewerkers behouden blijven”, constateert Martin Ruiter “We gaan ervan
uit dat de gemeenten operationeel blijven, met name ook bij de vergunningverlening

voor projecten.” Er moet ook nagedacht gaan worden over de tijd na de crisis.
Daarvoor zullen de ondernemersorganisaties met suggesties komen.
Samen werken aan regionale aanpak
De ondernemersverenigingen roepen gemeenten op om te blijven investeren in de
versterking van de economie. Die is juist nu noodzakelijk om te voorkomen dat er
straks mensen werkzoekend worden. Met name voor de jongeren is dit van groot
belang.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen