Energietransitie vraagt om samenwerking

REGIO januari 2020

Paul Verhoef is sinds juni 2018 algemeen directeur van Rabobank Randmeren. Hij geeft in een column zijn visie op het MKB.

2019 was het jaar van het Klimaatakkoord. In 2020 is de overheid aan zet om de regie te nemen in de weg naar verduurzaming van het bedrijfsleven en de woningmarkt.

 

Het Klimaatakkoord heeft enorme doelstellingen en ambities, maar het ontbreekt nog aan meer regie door de overheden, waardoor de transformatie van fossiel naar duurzaam per saldo te langzaam gaat. Gemeentes moeten eind 2021 een concreet plan hebben hoe ze voor 2030 hun opgelegde CO2 reductie realiseren en naar 2050 toe gasloos worden. Maar de uitwerking op gemeentelijk niveau is sub-optimaal.

 

Centrale en provinciale overheden zijn als eerste aan zet om de wettelijke verplichting te concretiseren naar acties en activiteiten. Het is nu nog teveel hap snap en ieder voor zich. Eigenlijk is het voor iedereen nu nog heel erg onduidelijk wat er verwacht wordt. Er is een voorspelbaar overheidsbeleid nodig. Bijtellingspercentages voor elektrische auto’s veranderen steeds en dat geldt ook voor subsidieregelingen voor zonnepanelen. Investeren wordt lastig als je niet weet welke fiscale maatregelen er komen. Innovaties uit bedrijfsleven blijven dan achter. Stabiliteit en visie voor de lange termijn waar ieder zich op kan richten is noodzakelijk.

 

Door de enorme opgave die gemeentes nu hebben in de concretisering van het Energieakkoord wordt voorbij gegaan aan de kansen die er liggen om door samenwerking op regionaal of provinciaal, niet alleen invulling te geven aan de energietransitie, maar ook aan de economische kansen die de transitie biedt.

 

De energietransitie is dus een kans bij uitstek om op de Veluwe echt met elkaar samen te werken. De komende 30 jaar gaat een duurzaamheidseconomie ontstaan doordat bestaande woningen en bedrijfspanden allemaal omgebouwd moeten worden. Daar is heel veel kennis en innovatie voor nodig en het creëert veel werkgelegenheid. De eerste stap is de energietransitie regionaal te omarmen, hier een gezamenlijke visie op te ontwikkelen en een structuur neer te zetten om die samenwerking vorm te geven. Kennisontwikkeling en kennisdelen met alle relevante stakeholders dus.

 

Dat moet dan wel door alle stakeholders binnen de zogenaamde 3-O driehoek (overheid, onderwijs, bedrijfsleven) omarmt worden. Overheden hebben hierin een initiërende en faciliterende rol. We hebben samen een morele verantwoordelijkheid om van de energietransitie een succes te maken. Maar het zou een gemiste kans zijn om dit niet aan te grijpen om in 2020 op de Veluwe de economische samenwerking echt vorm te gaan geven.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen